banner

Nasos sesini nädip çözmeli?

Nasos barada aýdylanda, nätanyş bolmaz, köplenç gündelik durmuşda ulanylýar.Nasosy ulanmagyň barşynda köplenç gaty ses çykar, wagtynda çözülmese, soňraky ulanmak hem belli bir täsir eder, şonuň üçin hemmämiz nasos sesini nädip çözmelidigini bilmek isleýäris?Oňa nähili çemeleşmeli?
Aslynda, nasos işleýän wagtynda emele gelýän sesiň köp sebäpleri bar, meselem, esassyz gurnama, nasosdaky howa we ses faktorlary bilen garylan kir, kawitasiýa titremesi we ses sebäpli ýüze çykýar.Mundan başga-da, turbanyň üsti bilen nasosyň sesi, turbageçiriji goldawy, gurluşyk desgalary we ş.m. ýaýratmak üçin titremäni azaltmak we ses gözegçiligi zerurlygy.

Nasos titremesini azaltmak çäreleri üçin:
(1) pes tizligi, pes ses we pes energiýa nasosyny saýlamaly, diňe bir sesi peseltmek bilen çäklenmän, nasos meselesini hem azaldyp biler.
(2) Suw nasos toplumynyň titremesini azaltmak we wibrasiýa izolýatoryny ýa-da elastik liner materialyny düýbüniň aşagyna gurmak zerur.
(3) sorujy portuň çuňlugy gaty ýokary ýa-da gaty pes bolup bilmez we sorujy turba bilen baglanyşyk möhürlenmeli.Bu jikme-jiklikler üçin bejerilmese, howanyň içine suw akmagyna we kawitasiýa sesine sebäp bolmak aňsat.
(4) Sorujy turba bilen rozetka turbasynyň arasyndaky baglanyşyk ýumşak birikdiriş enjamyny ulanmalydyr.
(5), soňra nasos gurnamagyň dizaýny ýerlikli bolmaly, nasosyň rugsat berlen kawitasiýa rugsat standartyna laýyk gelmeli.

Nasos sesiniň beýleki problemalary we çözgütleri üçin:
(1) Kämilliksiz nasos üçin ony esasy talaplara laýyklykda täzeden gurmaly.
.
(3) nasosda hapa we howa garylan bolsa, nasosdaky hapalary çykarmazlyk üçin nasosdaky kirleri aýyrmaly, soňra möhürlemeli.

Gündelik durmuşda suwuň ulanylmagyny aňsatlaşdyrmak üçin, adatça nasoslamak üçin ulanylýar.Nasosy ulanmagyň barşynda nasos sesiniň köp sebäbi bar, ses meselesini çözmek isleseňiz, nasosyň kadaly aralykda bolmagyny üpjün etmek üçin ýokardaky ýollary synap bilersiňiz. has köp kynçylyk.

Nasos sesini nädip çözmeli (1)
Nasos sesini nädip çözmeli (3)
Nasos sesini nädip çözmeli (2)
Nasos sesini nädip çözmeli (4)

Iş wagty: Noýabr-02-2022