banner

Özbaşdaklaşdyrma

Özbaşdaklaşdyrma we goldaw

Bellking önüm görnüşleriniň giň görnüşine eýedir we Bellking gözleg we ösüş bölümini giňeltmek we önüm dizaýnyny, tehnologiýasyny we önümçiligiň hilini ýokarlandyrmak üçin dürli synag enjamlaryny goşmak üçin maýa goýmagy dowam etdirýär.Kärhana ajaýyp kesgitlemek ukybyna we güýçli yzarlamak ukybyna eýedir we ulanyjylaryň enjam talaplaryna laýyklykda önümleri bir-birine sazlap biler.Kompaniýanyň ýokary önümleri we tehniki hyzmatlary biragyzdan öwüldi.

hakda

Özbaşdaklaşdyrmagyň peýdalary

Özbaşdaklaşdyrmagyň peýdalary (1)

Üç günlük özleşdirmek has çalt

Enjamyň hakyky parametr talaplaryna laýyklykda, standart däl özleşdirmegi goldap biler we ýöriteleşdirilen meýilnama 3 iş gününiň içinde berlip bilner.

Özbaşdaklaşdyrmagyň peýdalary (2)

Wibrasiýa azaltmak hyzmatlarynda köp ýyllyk tejribe

Bellking döredilen gününden bäri senagat pudagynda dürli pudaklaryň titremegine we sesiniň peselmegine hyzmat edýär.On müňlerçe üstünlikli ýagdaý öndürijileriň güýjüne şaýatlyk edýär.

Özbaşdaklaşdyrmagyň peýdalary (3)

Ulanyja ýakyn saýlamak has ýerlikli bolar

Önüm materiallaryny, hyzmat möhletini we beýleki taraplary gözlemek we ösdürmek we täze bazar islegini kanagatlandyrmak üçin önümi yzygiderli gowulandyrmak.

Özbaşdaklaşdyrmagyň peýdalary (4)

Barlamak we synag has ygtybarly

Duz pürküji synag enjamy, dartyş basyş synag enjamy, Amerikanyň AI yrgyldy spektrini barlaýjy we beýleki synag enjamlary bilen taýýar önüm zawod synagymyzy we üçünji tarap synag hasabatyny berip biler.

Özbaşdaklaşdyrma prosesi

ico (1)

Aragatnaşyk islegi

ico (2)

Islegi tassyklaň

ico (3)

Shema dizaýny

ico (4)

Shemany tassyklamak

ico (5)

Satyş gepleşikleri

ico (6)

Önümçiligi sargyt ediň we tertipläň

ico (7)

Gapy-gapy eltip bermek

Maksatlar we maksatlar

01 Hil

Biziň pikirimizçe, hil ulanyjylaryň isleglerine we tehniki derejesine laýyk bolup bilýän önümiň häzirki zaman tehniki derejesini görkezýär.Müşderiniň arzalaryna diňe gowy önümler laýyk bolup biler

02 Hyzmat

Hyzmatymyzyň iň esasy pursaty, tehniki işgärlerimiz tarapyndan müşderilere hödürlenýän önümleriň tehniki taýýarlygydyr

03 Eltip bermek

Customöriteleşdirilen önümler habar berlenden soň, meýilnamany çalt bereris, meýilnamany bellenilen möhletde tamamlarys, sargyt bereris we gapylara ibereris

04 Tehniki şertler

In engineenerlerimiz hünär okuwyna yzygiderli gatnaşýarlar, häzirki tehnologiki ösüşe hemişe üns berýärler we önümleri häzirki zaman tehniki ülňülerine laýyk saklaýarlar

05 Bahalar

Bahalar enjamlarymyzyň we komponent önümlerimiziň adalatly we ýerlikli beýanydyr.Önümleriň we bahalaryň bu balansyna hemişe üns berýäris.