banner

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

Bellking wibrasiýany azaltmak enjamlaryny öndürmek (Kunshan) Co., Ltd Hytaýyň iň gowy 100 okrugynyň ilkinjisi bolan Kunşan şäherinde ýerleşýär.Dürli pudaklarda titremäni gözegçilikde saklamak meselelerine umumy çözgütleri hödürleýän häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kärhana.Senagat zawodlary üçin titremäni azaltmak önümlerini we enjamlar üçin mikro-titremä garşy önümleri öndürmekde köp ýyllyk tejribesi bar.Kompaniýanyň ähli önümleri iň täze tehnologiýa gözleglerine we ösüşine degişlidir, önümiň ugry we hili hemişe bu pudakda öňdäki hatarda durýar.Soňky ýyllarda kompaniýamyz 10-dan gowrak patent almak üçin ýüz tutdy we 2015-nji ýylda "Jiangsu Hususy Ylym we Tehnologiýa Kärhanasy" we 2017-nji ýylda "-okary Tehnologiýa Kärhanasy" adyna eýe boldy, bu bolsa güýçli güýjimizi we esasy bäsdeşlik ukybymyzy ep-esli ýokarlandyrdy. kompaniýanyň ylym we tehnologiýa täzelikleri.Marka keşbini we marka bahasyny goramak üçin kompaniýa 2016-njy ýylda Germaniýada ýüz tutdy we söwda belligini bellige almak arzasyny "jaň etmek" -den üstünlikli geçdi.

hakda

Professional yrgyldy izolýatory

“Bellking” önümleriniň toplumy dürli görnüşlere eýedir, kategoriýalaryna görä howa duralgalary, rezin depeler, bahar duralgalary, asma duralgalar, inert şok bazasy, mikro-titremä garşy platforma we ş.m. toparlara bölünip bilner, transformator enjamlary üçin amatly. . önüm dizaýn tehnologiýasyny gowulandyrmak we içerki senagat üçin ýokary hilli wibrasiýa garşy önüm öndürmek üçin enjamlar.Kärhananyň özi, ýeke-täk önümi özleşdirmek üçin ulanyjylaryň talaplaryna laýyklykda ajaýyp kesgitlemek ukybyna we güýçli yzarlamak we önümçilik kuwwatyna eýe.Birinji derejeli önümler we ajaýyp tehniki hyzmatlary bolan kompaniýa ulanyjynyň yzygiderli ýokary öwgüsini aldy.

Kompaniýanyň artykmaçlygy (1)
Kompaniýanyň artykmaçlygy (2)
Kompaniýanyň artykmaçlygy (3)
Kompaniýanyň artykmaçlygy (4)
hakda

Kompaniýa Tenet

“Bellking” kompaniýasynyň ähli işgärleri amaly, hil, hyzmat, innowasiýa ösüş maksadyna eýerip, köp ýyllap dowam eden tagallalardan soň, kompaniýanyň işinde, önüm gözleginde we ösüşinde, gaýtadan işleýän tehnologiýada, önümçilik tehnologiýasynda we önümçilik enjamlarynda öňe gidişlik bar.Wibrasiýa izolýatorlarymyz, maşyn, awtoulag, nebit, himiýa, ýarymgeçiriji, polat, elektrik energiýasy, gurluşyk, kagyz, ýadro energiýasy in engineeringenerçiligi ýaly dünýäniň köp pudaklarynda giňden ulanylýar.
Bellking diňe bir yrgyldy izolýatorlaryny däl, titremäni we täsir meselelerini çözmek üçin in engineeringener çözgütlerini hem üpjün edýär!