banner

Biz bilen habarlaşyň

biz

Biz bilen habarlaşyň

Bellkinge ynananyňyz üçin sag boluň.Bellking wibrasiýany azaltmak enjamlaryny öndürmek (Kunshan) Co., Ltd., häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, dürli enjamlar üçin titremä garşy önümleri öndürmekde köp ýyllyk tejribesi bolan dürli pudaklarda titremäni gözegçilikde saklamak meselelerini çözmäge gönükdirilen häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kärhana.Bu sahypa gireniňizde, biziň ajaýyp myhmanymyz bolduňyz!Sizi ýylgyryp garşy alarys we her gün size gowy keýp getireris diýip umyt edýäris!Size tüýs ýürekden hyzmat ederis.Aşakdaky usullar bilen habarlaşyp bilersiňiz!

Salgysy

60260 Kanghui ýoly, Kunşan şäheri, Jiangsu, Hytaý 215300

Telefon

+86 0512-55002468
+86 17721514546

Whatsapp

+86 17721514546

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň