banner

[Bellking ®] Hytaýdaky iri çip zawodlary üçin ultra pes ýygylykdaky umumy turba rack wibrasiýa izolýatorlaryny üpjün edýär

Ondarymgeçiriji pudagynyň integral zynjyr bölekleriniň göwrümi kiçelip, kiçelip başlansoň, köp komponentler kiçi çipde jemlenýär.Şonuň üçin önümçilik prosesinde önümçilik enjamlarynyň titremesini blokirlemeli, sebäbi önümçilik enjamlarynyň titremesi komponentleriň işleýşini we takyklygyny peselder, bu bolsa çip öndürijiliginiň peselmegine getirer.Şonuň üçin ýarymgeçiriji çipiň önümçilik döwründe önümçilik enjamlarynyň ultra pes ýygylykly titremesini azaltmaly.

Kärhananyň kuwwatyny we ygtybarly hyzmatdaş bolup biljekdigini kesgitlemek üçin ölçänimizde, kärhananyň göwrüminden, bu gaty görkezijileriň önümçilik masştabyndan, kärhananyň geçmişdäki ýagdaýlaryndan, hyzmatdaşlaryndan başga-da derňew merkezi bolýar.Üstünlikli iş, biziň hyzmatdaşlygymyzyň möhüm müşderileri bolan kärhananyň bazar bäsdeşlik ukybynyň gönüden-göni beýanydyr!

Ine, uly çip zawody üçin ultra pes ýygylykly yrgyldy izolýatorlaryny gurmagyň mysaly.

ýagdaý (2)

Hytaýdaky uly çip zawodlary üçin rack wibrasiýa izolýatorlary (1)

Hytaýdaky iri çip zawodlary üçin rack wibrasiýa izolýatorlary (2)

Hytaýdaky iri çip zawodlary üçin rack wibrasiýa izolýatorlary (3)

Hytaýdaky uly çip zawodlary üçin rack wibrasiýa izolýatorlary (4)

Hytaýdaky iri çip zawodlary üçin rack wibrasiýa izolýatorlary (5)

Hytaýdaky iri çip zawodlary üçin rack wibrasiýa izolýatorlary (6)

“Bellking” seriýaly önümleriň dürli görnüşleri bar, kategoriýalaryna görä howa duralgalaryna, rezin depelere, bahar duralgalaryna, asma duralgalaryna, inert şok bazasyna, mikro-titremä garşy platforma we ş.m. toparlara bölünip bilner, transformator enjamlary üçin amatly, CMM, ýokary tizlikli zarba, howa kompressory, işleýiş fanaty, sowadyjy diň, suw nasosy, senagat kir ýuwýan maşyn, agyr generator, kondisioner esasy dwigateli we ş.m. Kärhananyň özi ajaýyp kesgitlemek ukybyna we güýçli önümçilik we önümçilik kuwwatyna eýe önümi ýeke-ýekeden özleşdirmek üçin ulanyjy talaplaryna laýyklykda.


Iş wagty: Noýabr-02-2022